Go to ...

Radio Messias

Messias, Israel og Verden

Sponsor

Klikk på reklamer og annonser. Radio Messias og JCMedia tjener penger på salget.

RSS Feed

–Hva om bortrykkelsen aldri skjer?


–Det kommer ikke til å skje noen bortrykkelse slik det er malt ut i «Latt tilbake»-bøkene og filmene. Det er ubibelsk lære, skapt av en jesuittpater som en del av motreformasjonen. Antikrist er allerede kommet og sitter ved makten i Romerkirken, sier Wim Verwoerd bestemt.

 

Wim Verwoerd kommer fra Nederland og er ikke noen reddhare. Han og hans kone Ria kommer fra en liten by ved navn Nieuw-Lekkerland som ligger en drøy halvtimes kjøring østover fra Rotterdam. Sammen har de fire barn og snart ti barnebarn.

Når han stiller spørsmålet «Hva om bortrykkelsen aldri skjer?», som er tittelen på et hefte han har utgitt – og hovedtemaet i en bok som alt i flere år har vært tilgjengelig på hollandsk – og nå også på engelsk, litauisk og russisk – handler det ikke om at han tviler på at Jesus kommer tilbake – for det gjør han ikke. Han tror sågar at Herrens gjenkomst er meget nært forestående. Spørsmålet handler dypest sett om den moderne kristenheten har låst seg fast i et læremessig spor som ikke kan forsvares ut fra Bibelen.

–Jeg vokste opp på en gård, men fikk anledningen til å utdanne meg som lærer, som jeg også har arbeidet som i over 17 år, før jeg begynte å kjøre buss. I 2000 fikk jeg og min kone et nytt kall. Vi ble kalt til å være med og bringe jødene hjem til Israel. Sammen har de blant annet arbeidet for Good News Travels i Ukraina og Russland, hvor de ble værende i to år, med base i Dnepropetrovsk og Donetsk (utt:Djneprapetrovsk; Danjetsk). De fraktet mange jøder fra den ukrainske landsbygda til Odessa, hvor de ble fraktet med organisasjonen Ebenezer i skip til Haifa.
Senere har de arbeidet mot jøder i Ukraina på andre fronter – og foreldreløse med humanitær bistand. Arbeidet driver de gjennom Ruchama-fondet (fra Hosea!: Omsorg), som arbeidet både i Ukraina og Belarus.

I tillegg driver de en messiansk forsamling i hjembyen Nieuw-Lekkerland. I 2011 ble han manet til å skrive boken «Weg Uit Babylon» – som i prinsippet handler om å følge Herrens formaning om «Gå ut fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager,» en tekst som det er allmenn enighet om handler om den frafalne kirke – og kanskje spesielt, men ikke eksklusivt, den romersk-katolske kirke.

 

Majoriteten av vestlige kristne synes å være hellig overbevist om at den såkalte «bortrykkelsen» er en fremtidig handling. Hva mener du?

–Det er ikke med lett hjerte jeg sier dette, men jeg tror at de fleste kristne har blitt forført når det gjelder dette synspunktet. Det ser ut som en bibelsk sannhet, men sannheten er at det er en løgn, sier Wim.

–Faren med dette er svært stor. Det betyr nemlig at svært mange ikke er rede til å håndtere de tingene som skal skje i nær fremtid. Derfor advarer jeg dem også, for å unngå at de mister både sitt og sine barns liv.

–Jesus trakk sammenligninger til Noahs dager, og vi vet at det bare var Noah og hans umiddelbare familie som unnslapp Guds dom. Men det betyr også at det fantes troende som omkom i flommen. Dette går tydelig frem av 1Pet 3:19-20.

Wim Verwoerd understreker at læren om «Bortrykkelsen» som ikke minst er popularisert gjennom bøkene og filmene «Latt tilbake» er basert på en feil forståelse av Guds Ord.

–Enhver som studerer Bibelen nøye på dette området – og spesielt profetordet forstår hva realitetene er om dette, sier han.

 

Hvor kommer da Bortrykkelsesteorien fra?

–Først og fremst fra John Nelson Darby, men det var ikke ham som diktet den opp. I realiteten kommer læren fra personene som stod bak den såkalte motreformasjonen, som ble satt i gang på 1500-tallet, anført av en jesuitt ved navn Francisco Ribera. Frem til da hadde Guds kirke vært inneforstått med en lineærhistorisk forståelse av Guds Ord, om at verden kontinuerlig har vært i en stor trengsel helt siden Jesus fór opp til himmelen, og at pavemakten som sådan representerer den antikristelige makt.

–Femti år senere ble læren plukket opp og fornyet av en annen jesuitt, en mann ved navn Emmanuel Lacunza som hevdet seg å være av jødisk avstamning, og som skrev en utlegning av Åpenbaringsboken. Hans bok, der han hevdet at bortrykkelsen skulle finne sted 45 dager før Jesu gjenkomst, ble oversatt til engelsk – hvor den bokstavelig talt ble slukt av en ung skotsk kvinne ved navn Margaret McDonald, som påstod seg å ha fått den samme informasjonen i en visjon fra Gud.

–Sentralt i dette stod en person ved navn Robert Norton og også Edward Irving, som hver for seg forkynte at det var et to tusenårig opphold mellom den 69nde og 70nde åruken som er omtalt i profeten Daniel, noe som heller ikke kan bekreftes ut fra Guds Ord.

–Disse snakket varmt om den kommende antikrist og fikk C.I. Scofield til å tro på denne historien mer enn på hva Guds Ord sier, noe som gjorde at han videreførte denne læren i sin Scofield Reference Bible.

–Det vi har å gjøre med her er en forgiftning av menneskers endetidssyn, og det er på høy tid at sannheten kommer ut og frem.

 

Hva er det så som er problemet med denne læren, slik du ser det?

–Det er egentlig veldig enkelt. I 1Tess 4:15 sier Paulus: «Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.».

–Nøkkelordet her er det greske parousia, som betyr nærvær, ikke komme. Det er det Paulus snakker om her. Det vil si, når Herrens nærvær atter skal være jorden til del. Det handler ikke om Herrens gjenkomst som sådan. Vi ser ikke minst dette av bruken av et annet gresk ord «apousia», som betyr fravær, ikke avreise. Begge disse ordene er brukt i 1Kor 10:11 – og som de fleste kristne vet skal alltid Ordet forklare Ordet.

–Herrens nærvær betyr at Herren har opprettet sitt kongerike her på jorden, hvor han skal styre folkeslagene med jernstav fra Jerusalem, slik det står i Salme 2:9 og Åpen 2:27, 12:5 og 19:15.

–Et annet problem er at man skiller menigheten og Israel. Dermed kan det se ut som om det er tro bruder, hvorav den ene har en fremtid på jorden og den andre i himmelen. Men Skriften er klar som blekk. De hedningetroende har blitt podet inn på det kultiverte oliventreet. Det betyr at vi alle har del i pakten med Israel, og alle de velsignelsene de har blitt livet.

–Vi er medborgere og medarvinger, som Paulus sier i Efeserbrevet 2:19 og 3:6. Jesus trakk ingen steder paralleller til Enochs dager (1Mos 6:24), men i stedet til Noahs dager og Lots dager. Ingen av disse ble rykket bort i hemmelighet og plutselig. Dommen kom – og dommen var uventet, og de troende blir manet til å flykte – ikke vente på å bli tatt bort.

–Det fins flere andre skriftsteder som har blitt misbrukt her – men det tar for mye plass til å gå inn på i et intervju, sier Wim Verwoord.

 

Hvilken rolle spiller Israel i det som skal skje i umiddelbar fremtid?

–Israel spiller hovedrollen. Se på Jesaja 60, hva som skal skje i vår tid: «For se, mørket dekker jorden, et dypt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over deg, Hans herlighet åpenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys, og konger til glansen som er steget opp over deg.» Legg merke til at Herren hele tiden har kontroll med detaljene her. Dommen er overhengende.

–Jødene har levd under Herrens dom i snart 2000 år, med forfølgelse og i landflyktighet, men de har aldri blitt utslettet. Nå kommer snart dommen over hedningefolkene.

–Gud har sagt entydig at når Israel nå har vendt hjem – og fortsetter å vende hjem skal de aldri mer bli drevet bort igjen – og det Gud har sagt, det holder.

–Jesus/Jeshua, vår Messias, spiller også en hovedrolle i dette, slik vi ser det står i Jesaja 49:5-6 —: « Nå sier Herren, han som formet meg til sin tjener fra mors liv, for å føre Jakob tilbake til seg, så Israel skal samles hos ham. For jeg har fått ære i Herrens øyne, og min Gud er min styrke. Visselig, han sier: «Det er for lite at du er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer og å føre tilbake dem som er bevart av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for hedningefolkene, så du skal være min frelse til jordens ende.»

–Men det skal også skje noe som er vel så viktig som det at jødene vender hjem. Profetene taler om både Judas hus og Israels hus. Paulus snakker om begge Israels hus (Rom 9:33), dvs. de såkalte «ti tapte stammene». Se Jeremia 3:18—: « I de dager skal Juda hus vandre sammen med Israels hus, og de skal sammen komme ut fra landet i nord til landet som jeg gav som en arv til fedrene deres.» sier Wim.

–Midt i alt dette må vi også forstå at dette kommer til å få negative følger for alle de landene hvor de har vært fanget, og det betyr dom. Det står i Jeremia 30:11 —: «For jeg er med deg, sier Herren, for å frelse deg. Når jeg fullstendig utsletter alle folkeslagene som jeg har spredt deg iblant, da skal jeg likevel ikke utslette deg. Men jeg skal tukte deg etter den rette dom, og ikke la deg slippe ustraffet.»

Wim Verwoerd stopper litt opp. Gjør seg klar til å understreke ekstra:

–De domfellelsene som er nevnt i Åpenbaringsboken kommer til å komme over Europa og Amerika på grunn av deres behandling av jødene; spesielt; deres hat og blodsutgydelse når det gjelder Guds folk. Europeisk jord er gjennomtrukket av jødisk blod gjennom århundrer, og Herren ser svært alvorlig på dette, sier han og siterer 2Sam 21:1-14, Matt 23:34-36, Åp 16:5-7, 17:6 og 19:1-2). Derfor henter Herren sitt folk ut og hjem forat de ikke skal ha del i den straffen som må komme over «kvinnen som er drukken på De Helliges blod», hun som har «Babylon den store» skrevet på sin panne.

 

Hva tenker du om bok- og filmserien «Latt tilbake»?

–Jeg har verken lest bøkene eller sett filmene, fordi jeg allerede hadde lært sannheten da de kom på markedet. Det er helt utrolig at mennesker tror på dette og ikke mindre at de i det hele tatt har trodd på det. Bøkene og filmene har raket masse penger til filmindustrien, og de har forgiftet mange troende.

–Har du disse bøkene og filmene hjemme så kast dem bort. Kvitt deg med dem. Les heller Bibelen, hele Bibelen – og be Gud om å vise deg hva som er realitetene. Lær av Lots hustru. Lot og familien kom seg ut av Sodoma i tide og reddet sitt liv, men hans hustru orket ikke å gi slipp på det som var der. Derfor kom hun under dommen. Løp for livet! Flykt fra Babylon! Det nytter ikke på dommens dag å komme med et «Ja, men…»

 

Bibelen sier at vi skal løfte våre hoder og skue oppover, fordi vår forløsning stunder til. Hvorfor tror du at så mange venter at antikrist skal komme?

–Den som venter på Antikrist ser i feil retning. Det blir som å vente på togstasjonen – etter at toget har gått. I «Flee from Babylon» går jeg nøye inn på dette, som både Daniel, Paulus og Johannes sier: Antikrist, det lille hornet, dyret som stiger opp fra havet, fra jorden, den falske profet, og skjøgen som er drukken på de helliges blod – er alle som en oppfylt i den romersk-katolske kirke — og alle de kirker som stiller seg på linje med henne, og også alle nasjoner og skarer som er infisert og influert av henne.

–Det vi venter på nå er hennes endelige fall og dommen over hennes maktapparat. Deretter skal vi synge med himmelens skarer: «Hallelujah! Han har dømt den store skjøgen som fordervet jorden med sitt horeliv. Blodet av sine tjenere har han hevnet på henne, det som ble utøst av henne.»

 

Hvilken rolle spiller så antikrist?

–For det første, og det er det viktigste, betyr ikke «Antikrist» «Kristi motstander», men «I stedet for Kristus». Paven i stedet for Kristus. Gjerninger i stedet for troen alene. Himmeldronningen (Maria) i stedet for Kristus alene. Se hva Daniel skriver om de fire dyrene. Det fjerde dyret hadde et lite horn på hodet, som fulgte det romerske verdensriket. Det kan ikke være noen tvil om at det er dét det betyr. Denne makten har endatil samme hovedsete og er både åndelig og politisk makt, og skal tale ord mot Den Hellige. Det er jo akkurat dette pavene i Rom har gjort. De kaller seg selv «Hellig Far» og «Vinarkivs Filii Dei» (I stedet for Guds sønn) som har tallverdien 666. De ytrer seg også i blasfemisk tale, slik det står i Åpenbaringen 13:5-6. Det er henne som fører krig mot De Hellige – og beseirer dem (Åp 13:7).

–Sannheten, slår Wim Verwoerd fast, er at denne kvinnen som har drukket seg ruset på de Helliges blod nærmer seg slutten av sitt liv. Alle de som venter på at en gudløs makt skal oppstå, har blitt forført av antikrist selv. Det var hun selv som skapte og markedsførte den læren, mot reformasjonen, for å skjule sannheten og seg selv bak den. Faktum er at alle protestanter fram til midten av 1800-tallet trodde at Romerkirken var antikrist. Så kom læren om Bortrykkelsen på banen og ble markedsført med stor kraft.

 

Hvordan passer Daniels åruker inn i dette?

–Først og fremst, understreker han, er det ingen som har rett til å dele de sytti årukene i biter og legge inn to tusen år mellom den 69. og den 70. uken. Da Daniel leste om de 70 årene som skulle gå før styggedommen skulle reises i Jerusalem, slik han skriver i Daniel 9:2, begynte han å be og bekjenne sitt folks synd. Herren svarte da med å si: «Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Høyhellige.» I vers 26 står det: «Etter de sekstito ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal han ha. Folket til en fyrste som skal komme, skal utslette staden og helligdommen. Slutten på det skal komme med en flom. Inntil enden skal det være krig, utslettelser er fast bestemt.» Det er altså ikke snakk om en fremtidig oppfyllelse.

 

Hvor kommer det store frafallet inn?

–Dette leser vi om i 2Tess 2:3. Paulus sier at Herrens dag ikke ennå er kommet (på hans tid), fordi frafallet først måtte komme. Dette er også selvforklarende. Frafall fra hva? Selvsagt snakker ikke Paulus om noe som skal skje i de vantros verden. Han snakker om et frafall innen menigheten. Frafallet fra den rette lære om Kristus. Han sier blant annet til Efeserne i Apostelgjerningene 20:28-30 —: «Gi derfor akt på dere selv og på hele den flokken som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn i, for å vokte Guds forsamling som han kjøpte med sitt eget blod. For dette vet jeg: Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil ikke spare flokken. Også blant dere selv skal det stå fram menn som fører falsk tale for å dra disiplene etter seg selv.»

–Dette frafallet begynte allerede å skje i det andre århundret. Johannes advarer jo også i sine brev: « For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus Messias er kommet i kjød. Han er forføreren og Antikristen. Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan få full lønn. Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Messias’ lære, har ikke Gud. Den som blir i Messias lære, har både Faderen og Sønnen.»

–Det de begge sier er at det å ikke forbli i Kristi’ lære skjedde i Romerkirken – og er det samme som å ikke kjenne Gud. Selv om de snakker mye om Sønnen og tilsynelatende tror på ham.

–Derfor, understreker han, har det store frafallet allerede skjedd.

 

Mange tror at det skal bygges et nytt tempel i Jerusalem, og at tempeltjenesten skal gjenopptas. Hva mener du? Hva sier Bibelen?

–Bibelen sier ikke noe om at det skal bygges noe nytt tempel før Jesu gjenkomst. Det skal bygges et tredje tempel, men ikke før etter at Guds rike er gjenopprettet. Ezekiel sier det slik: « og jeg skal sette min helligdom midt iblant dem til evig tid» (Ezek 37:26b).

–Når Paulus snakker om «den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud» så taler ham om samme maktinstitusjon som jeg har omtalt tidligere. Det er den antikrist som stiger frem etter Romerriket. I alle sine brev kaller Paulus «Kirken» Guds Tempel, eller Den Hellige Ånds tempel, sier Wim Verwoerd og viser til 1Kor 3:16-17 og Efes 2:21.

 

I profeten Ezekiel er det omtalt en kommende krig som de fleste kjenner som Gogh-krigen, og som mange plasserer umiddelbart før «den store trengsel». Hvor kommer den inn i bildet?

–Gog-krigen finner ikke sted før mot slutten av tusenårsriket. Alt dette burde gå tydelig frem av Ezekiel 38:8. Israel skal på det tidspunktet være et gjenopprettet land og hele Israels folk skal være samlet. I dette kommer også de ti stammene, som det blant annet står om i Ezekiel 37. De skal bo trygt i landet, og det skal ikke være murer, bommer eller porter.

–Når man sammenligner dette med Åpenbaringen 20:7-11, blir det også tydelig at tusenårsriket kommer først, og at satan blir løst fra sitt fengsel for å forføre nasjonene ved all verdens fire hjørner. Her leser vi også om Gog og Magog.

–Han skal da samle dem til krig. For meg er dette entydig. Gog og Magogs krig skal ikke oppfylles i sammenheng med Jesu annet komme, sier Wim Verwoerd til sist.

About Lars-Toralf Utnes Storstrand

Journalist siden 1989, med publiserte artikler i Dagen, Haugesunds Avis, Norge IDAG, Karmsund, Filmmagasinet, og andre publikasjoner. Forfatter. Ytringsfrihetsfundamentalist og absolutist. Overbevist Israelsvenn og Zionist. Utdannelse: BA i Kultur og Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen, 2004-2007.